จำนวนพนักงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2559 2558 2557 2556 2555 2554
จำนวน (คน) 21,998 22,864 24,952 25,323 25,412 25,920
ชาย 13,274 13,858 15,174 14,797 14,824 15,089
หญิง 8,724 9,006 9,778 9,134 9,166 9,360