คุณสมบัติผู้สมัครสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครหญิง
- สัญชาติไทย สถานภาพโสด
- ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
- สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย 

ผู้สมัครชาย
- สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ตามระเบียบของทางราชการแล้ว
- ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
- สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

คุณสมบัติอื่นๆ
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากทบวงมหาวิทยาลัย มาแสดงพร้อมกันด้วย
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้น ไป ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้ที่ทดสอบภาษาอังกฤษ กับสถาบัน TOEIC ไว้ก่อนการประกาศรับสมัครต้องไปขอรับ การยืนยันผลคะแนน โดยนำรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไปติดต่อสถาบัน TOEIC
- มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความ สามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษด้วย โดยเฉพาะ ภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และสเปน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สวมแว่นสายตา
- มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีบุคลิกภาพดีและเหมาะสมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับพร้อมสำเนาของเอกสารต่อไปนี้มายื่นให้ครบถ้วนในวันรับสมัคร ดังนี้
- หลักฐานการศึกษา
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
- เฉพาะผู้สมัครชายต้องมีหลักฐานการผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือยกเลิกการสอบคัดเลือก ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร