เที่ยวบินแรกของการบินไทย

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ  
เส้นทางการบินในประเทศ