บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้นำชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทย   ทั้งในแง่ของความสำเร็จ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ และจากสถาบันสำคัญๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นสายการบินนานาชาติส่วนใหญ่ ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานกรุงเทพ ยังให้ความไว้วางใจ ฝ่ายช่างของการบินไทย ในการตรวจซ่อมเครื่องบินตลอดมา

สำหรับกิจการด้านครัวการบิน การบินไทยยังให้บริการผลิตอาหารขึ้นเครื่อง ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพในทุกประเภท ตามความต้องการของสายการบินลูกค้า ทั้งนี้ยืนยันได้จากการที่ สายการบินชั้นนำเกือบทุกสายที่บินแวะประเทศไทย ได้เลือกครัวการบินไทยเป็นผู้ผลิตอาหารบริการบนเครื่องบิน นอกจากนี้ นิตยสารสวัสดีของการบินไทย ซึ่งจัดเป็นอภินันทนาการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ ก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณในด้านต่างๆ ตลอดมา กล่าวได้ว่า เกียรติคุณต่างๆ ที่ได้รับนี้ ย่อมเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพกว่า 25,000 คน ทั่วโลก ประกอบกับ ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี และการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลักดันการบินไทย ให้ก้าวรุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

รางวัลที่ได้รับในปี

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560