สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ

08-11-2559

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา IU/คุณอมรรัตน์  ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดแก่นักศึกษา ม.กรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร (Public information) ในหัวข้อเรื่อง ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท การสรรหาและการดูแลบุคลากรภายในองค์กรและข้อมูลทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการทำรายงานอีกทั้งยังให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษาอีกด้วย

02-11-2559

เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน ที่ผ่านมา EN/รัฐธรรม ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารต้นทุน แนวคิดและวิธีการดำเนินการเพื่อลดต้นทุน” อาทิ วิธีการควบคุมต้นทุน  การประเมินผลต้นทุน และการคิดค่าแรงของพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการศึกษา โดยมี  IU/สุปิยะดา เข้าร่วมในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว

21-09-2559

DR/ วิโรจน์ ศิริโหราชัย ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อเรื่อง “Does the rating agency has an effect on Airline’s price setting strategy”   เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการศึกษา โดยมี IU/อมรรัตน์  นิลประดับ เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21กันยายน ที่ผ่านมา ด้วย

16-09-2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559   IU/คุณอมรรัตน์  นิลประดับ ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน”   เพื่อเป็นประโชน์ในการทำรายงานแก่นักศึกษาและเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานอีกด้วย

23-05-2559

คุณเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินทุน (UJ) และคุณน้ำฝน คงศักดิ์ ผู้จัดการกองวัฒนธรรมองค์กรและภาพลักษณ์ (9M) ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี Bangkok School of Management หลักสูตร BBA เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปทำรายงานในวิชา Introduction to Business ณ ห้องประชุม IU อาคาร 9 ชั้น 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559

06-05-2559

คุณสมรรถ พุ่มอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน (DJ) ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตยุคดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจสายการบิน ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559

06-05-2559

คุณอมรรัตน์ นิลประดับ ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (IU) และคุณจิรัชญา ศิริภูล หัวหน้างานฝ่ายสื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  สาขาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปทำรายงานในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (English For Public Relations) ณ ห้องประชุม IU อาคาร 9 ชั้น 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559

19-04-2559

คุณทิพรัตน์  มุ่งธัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล (PJ) และคุณชาริณี  กนกโชติ   ผู้จัดการกองบริหารผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ศักยภาพ (PX)  ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีคุณอมรรัตน์  นิลประดับ ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (IU) เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ณ  ห้องประชุม PJ และ PX เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

03-03-2259

คุณอริชัย นุ่มลมุล ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชี (DF) ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บพิตรพิมุข เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้อ้างอิงและประกอบการศึกษาในวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน โดยมีคุณอมรรัตน์ นิลประดับ ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (IU) เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม DF อาคาร 1 ชั้น 16  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559

23-02-2559

คุณพิมพ์จุฑา คูหะรัตน์  สังกัดกองสื่อสารในประเทศ ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในหัวข้อเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์องค์การ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว โดยมีคุณนิอร จิรเลิศไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์  อาคาร 3 ชั้น 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

18-01-2559

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ IU/อมรรัตน์ นิลประดับ เนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อาคาร 9 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่