วิทยากรบรรยาย

07-11-2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 1P/คุณอมรรัตน์ นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร TG Managers เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 44 ท่าน  ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานหลักสี่

 

03-08-2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2560  1P/อมรรัตน์  นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร  Orientation  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและรับความรู้ถึงหลักสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2  สำนักงานหลักสี่

22-06-2560

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  1P/อมรรัตน์  นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร  Professional  Supervisory Skill  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและรับความรู้ถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ    พ.ศ.2540 ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2  สำนักงานหลักสี่

24-03-2560

1P/อมรรัตน์  นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร  Professional Supervisory Skills   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง หน้าที่บทบาทและความรู้ที่สำคัญ ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2  สำนักงานหลักสี่ เมื่อวันที่  24  มีนาคม 2560

26-01-2560

1P/อมรรัตน์  นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร  Orientation  for DN Staff   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึง ประวัติความเป็นมาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  และได้รับความรู้ในส่วนที่สำคัญ ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2  สำนักงานหลักสี่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560