กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

29-11-2560

1P/อมรรัตน์  นิลประดับ และ คุณนฤวร รมยะนันทน์  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร  Orientation  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้อง 2708  อาคาร 2 ชั้น 7  ณ สำนักงานหลักสี่  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

15-11-2560

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งผู้แทนจำนวน 2  ท่าน เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำแนวทางการปฎิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานให้บริการ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

28-09-2560

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 1P/นฤวร รมยะนันทน์ ให้การต้อนรับ คุณอารี บุญพิพัฒน์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ เผยแพร่พร้อมคณะ  จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปปรับใช้กับธนาคาร เพื่อสงเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร ต่อไป

22-09-2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 1P/นฤวร รมยะนันทน์ ให้การต้อนรับ ดร.สุธรรมา นิติเกษตรสุนทร ผู้ดำเนินโครงการวิจัย “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐกับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน”  เข้าขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับระดับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยนของรัฐเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพรบ.2540 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่

03-07-2560

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ขอเชิญส่งผู้แทนจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่หน่วยของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. กรณี สปน. ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด คค. ทุกแห่งตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อสั่งการ นรม. แต่ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการตามแบบสอบถาม และบางหน่วยงานยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางระบบ http://www.oic.go.th/regis ภายในวันที่ 30 มิ.ย.60

16-05-2560

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2560  1P/อมรรัตน์  และ  นางนฤวร ให้การต้อนรับ นางสาว จอมใจ ศรีสวัสดิ์ ผอ.การส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยาการท่าอากาศยานไทย  และผู้ติดตาม เพื่อปรึกษาหารือใน เชิงลึก ถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพและอิเล็คทรอนิกส์  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริษัท ท่าอากาศยานไทย ต่อไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย สำนักงานใหญ่    อาคาร 9 ชั้น 1

25-04-2560

เมื่อวันที่  25 เมษายน  ที่ผ่านมา   กองบังคับการปราบปราม ขอความร่วมมือ  บริษัท    การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบปากคำในฐานะพยานในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน  ประเด็น การเช่าเหมาลำเครื่องบิน ของ นางสาวพศิษฐ์  หรือ โชกุน   อริญชย์ลาภิศ
     โดย 1P/อมรรัตน์  นิลประดับ ได้ประสาน กับผู้แทนศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สำนักงานขายหลานหลวง   HH/คุณเกษม กิติศุภกร เพื่อให้ความร่วมมือ สอบปากคำพยานดังกล่าว  โดยมี  พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักษ์       ผู้กำกับการ(สอบสวน) และคณะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20-04-2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  1P/อมรรัตน์  และ นางนฤวร ให้การต้อนรับ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  และคณะจำนวน 20 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)  ในฐานะหน่วยต้นแบบ ที่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างโดดเด่น  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กรมควบคุมโรค    ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 1