กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

22-01-2561

1P/อมรรัตน์  เรียนเชิญ VG /คุณอุษา  และ คุณเกี่ยวดาว  ร่วมประชุม หารือ ถึงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์   อาทิ  องค์ประกอบ และ รูปแบบ ของเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงคมนาคม  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อาคาร  6  ชั้น  1  เมื่อวันจันทร์ที่  22  มกราคม  ที่ผ่านมา

10-01-2561

1P/อมรรัตน์  และ คุณนฤวร  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมอวยพรเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561  นายณวัฒน์  มหาขันธ์  ผอ.สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  และ  นางสาว ดารุณี  จันทร์ผ่อง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  กระทรวงคมนาคม   เมื่อวันที่  26 ธันวาคม  2560  ที่ผ่านมา

05-01-2561

1P/อมรรัตน์  ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ที่มาร่วมอวยพรเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อาคาร 6 ชั้น 1  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561