รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Public Information Centre)

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร ที่ได้เข้ามามีบทบาทในโลกยุคปัจจุบัน และเพื่อให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจการบินที่ทวีความเข้มข้นขึ้น รวมทั้งสนองตอบต่อการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปฎิรูปการเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น ประกอบกับการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้โอกาสประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีฐานะเทียบเท่ากอง มีผู้จัดการกองเป็นผู้บังคับบัญชารายงานตรงต่อผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนำและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ภารกิจหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นหน่วยงานต้นแบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว(One stop Service) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์

  1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สาธารณชนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
  2. บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและทั่วถึงทุกหน่วยงาน
  4. พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ศูนย์ข้อมูลฯ หน่วยงานตัวอย่างของกระทรวงคมนาคม

ในปี 2542 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับคัดเลือกจากกระทรวงคมนาคม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เนื่องจากมีการจัดวางระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารการบินไทย มีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

ในระหว่างปี 2548 ถึง 2556 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบจากสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การเป็นเครือข่ายในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558