รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา 7  (ข้อมูลที่จะลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เช่น โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ เป็นต้น), ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9   (เป็นข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดแสดงไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  เช่น ผลการพิจารณา แผนงาน โครงการต่างๆ เป็นต้น) และบริการถ่ายสำเนาเอกสาร
     2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัทฯ อาทิ ตามมาตรา 11 ข้อมูลที่มีผู้ร้องขอเป็นการเฉพาะราย 
     3. ให้บริการยื่นคำร้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ตามมาตรา 24 (ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  เช่น   ผลการสอบสวน หรือข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐร้องขอ)
     4. เผยแพร่ข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ www.thaiairways.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเข้า
     5. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ
     6. บริการให้ข้อมูลสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชม  และขอดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 


• ระเบียบการเข้ามาใช้บริการ
     - แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
     - แลกบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก่อนเข้าอาคารตามระเบียบของ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
     - เตรียมหลักฐานในการข้อมูลให้พร้อม เช่น บัตรประชาชน หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
     - กรอกแบบฟอร์มในการขอใช้บริการ
     - ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


• เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


• สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
อาคาร 9 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร แขวงจอมพล กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2545-3321  Fax.02-545-3322
E-Mail  : public.info@thaiairways.com