ข่าวสารตามมาตรา 9(4)

คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

  คู่มือพนักงานบริษัทการบินไทย
  คู่มือจรรยาบรรณการบินไทย
  คู่มือบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
  คู่มือเกี่ยวกับการประกันภัย
  การให้บริการขอข้อมูลข่าวสารตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  การให้บริการเช็คอินผู้โดยสาร
  ข้อควรปฏิบัติ เพื่อความราบรื่นตลอดการเดินทาง

กลับหน้าหลัก
ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : public.info@thaiairways.com