ข่าวสารตามมาตรา 9(2)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

2016-05-30

นโยบายบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ

2015-07-22 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2015-07-22 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัทฯ
2015-05-19 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
2015-05-19 นโยบายการจัดการพลังงาน
2015-02-19 นโยบายรายงานความปลอดภัยโดยไม่ลงโทษ
2015-02-17 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2015-02-17 นโยบายด้านความมั่นคงการบิน
2015-02-17 นโยบายและความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย
2014-09-10 นโยบายจัดหาพัสดุของบริษัทฯ
2014-02-17 นโยบายบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
2014-01-17 นโยบายอนุรักษ์พลังงานฝ่ายครัวการบิน
2014-02-18 มาตรการลดรายจ่าย
2014-03-10 มาตรการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของบริษัท
2014-03-19  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง
2014-03-27 แจ้งประกาศการใช้คู่มืองานสารบรรณและข้อมูล
2013-07-31 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง
2013-03-14 นโยบายด้านความมั่นคงการบิน
2013-02-27 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
2013-02-11 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban/e-IOC)
2013-01-28 นโยบายการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
2012-08-08 มาตรการควบคุมการลงทุนและค่าใช้จ่าย
2012-03-14 นโยบายบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
2012-01-11 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
2012-01-11 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ

กลับหน้าหลัก
ติดต่อ แนะนำ แก้ไข : public.info@thaiairways.com